/ /

-

24.08 , , , , , , , 16E_DXB001 : 20.09, 27.09, 04.10, 07.10, 11.10, 14.10, 18.10, ...24.03542$
24.08 , , , , , , , 16E_DXB100 FLY DUBAI: 24.08, 26.08, 31.08, 02.09, 04.09, 07.09, 09.09, ...22.06457$
22.0816E_DXB002 : - 20.09, 27.09, 04.10, 07.10, 11.10, 14.10, 18.10, ..., 17.03512$
22.0816E_DXB104 FLY DUBAI: - 24.08, 26.08, 31.08, 02.09, 04.09, 07.09, 09.09, ..., 31.05438$
04.0816E_DXB105 Al Khalidiah Resort 3* Royal Beach 5* >> - !24.08, 26.08, 31.08, 02.09, 04.09, 07.09, 09.09, ..., 30.09426$
02.08+--EKB:: + --02.09, 04.09, 07.09, 09.09, 11.09, 14.09, 16.09, ..., 31.05
02.08+EKB:: + 02.09, 04.09, 07.09, 09.09, 11.09, 14.09, 16.09, ..., 31.05

--

24.09+ : + 05.08, 10.08, 12.08, 17.08, 19.08, 24.08, 26.08, ..., 30.04
24.09+ : + 30.03, 01.04, 03.04, 06.04, 08.04, 10.04, 13.04, ..., 30.09
24.09+ : + 30.03, 01.04, 03.04, 06.04, 08.04, 10.04, 13.04, ..., 30.09
24.09 +: +30.03, 01.04, 03.04, 06.04, 08.04, 10.04, 13.04, ..., 30.09
24.09 +: +30.03, 01.04, 03.04, 06.04, 08.04, 10.04, 13.04, ..., 30.09
24.09 +: +30.03, 01.04, 03.04, 06.04, 08.04, 10.04, 13.04, ..., 30.09

--

22.12+: +10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 27.05
22.12+: +10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 27.05
22.12+: +10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 27.05
22.12+: +09.03, 11.03, 16.03, 18.03, 23.03, 25.03, 30.03, ..., 14.10
22.12+: +10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 29.05
22.12+: +10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 29.05
22.12+--: +--10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 27.05
22.12+: +10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 27.05
22.12+: +09.03, 11.03, 16.03, 18.03, 23.03, 25.03, 30.03, ..., 14.10
22.12---: --+10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 27.05
22.12+: +10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 27.05
22.12+: +10.02, 12.02, 17.02, 19.02, 24.02, 26.02, 02.03, ..., 27.05

-

30.07 , , , , , , , 16VKO_DXB001 / Fly Dubai24.08, 25.08, 26.08, 27.08, 28.08, 29.08, 30.08, ...31.05528$
21.03, , , , , , 16SVO_DXB002 / 24.08, 25.08, 26.08, 27.08, 28.08, 29.08, 30.08, ...31.10577$

-

18.08 , , , , , , , 16DME_DXB003 / Air Arabia24.08, 25.08, 26.08, 27.08, 28.08, 29.08, 30.08, ...31.05501$

-

22.08 , , , , , , , 16E_DXB000-01 >> .22.08, 23.08, 24.08, 25.08, 26.08, 27.08, 28.08, ..., 31.1287$

! . . ( )

:

31.03.14 DUBAI - -, , --
- XLS

:

18.03.13 DUBAI 01.01.13-31.12.14 - XLS

, :

01.01.15 DUBAI 01.01.15-31.05.17 30 $ XLS

, :

01.01.2015 DUBAI MARHABA, AHLAN - . 01.01.15-30.09.15 - XLS

Al Khalidiah Tourism

Al Khalidiah Tourism , . , :

  • : +971 6 5284406
  • : +971 6 5284409
  • : +971 6 5309993
  • : +971 6 5375995

- .

: +971 55 236 54 84
! 24 , !